directions_bus directions_boat
store
event

Årsmöte Arholma Intresseförening 2016 den 28 maj kl 11.00 i Båkbergsgården

Ett år har gått och ett nytt spännande verksamhetsår tar vid.

Under det gångna året har sedvanliga aktiviteter – valborgsmässofirande, midsommar, Arholmadagen, sillunch, subaftnar, mm – genomförts.

Nytt för året har varit filmkvällar tack vare ny storbildsprojektor och kosläpp i samarbete med Simesgården.

Inför kommande år ser vi fram emot synpunkter, nya uppslag och idéer från medlemmarna på angelägna aktiviteter för att göra vårt fantastiska Arholma ännu bättre och spännande.

Medlemsavgift för 2016: 200 kr

Observera att vi nu bytt bank till Roslagens Sparbank.
Årsavgiften för 2016 sätts in på föreningens Bg 5105-1837.

Dagordning

1 Mötets öppnande

2 Val av ordförande för mötet

3 Val av två justerare att jämte ordf justera protokollet

4 Frågan om stämmans behörigen utlysande

5 Styrelsens Verksamhets/Ekonomiskaberättelse

6 Revisorernas berättelse

7 Årets resultat

8 Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret

9 Budget för kommande verksamhetsår

10 Motioner

11 Val av styrelse

a. Ordförande

b. Två ledamöter

c. Två suppleanter

12 Val av två revisorer

13 Val av valberedning

14 Medlemsavgift 2016

15 Övriga ärenden

a. Stadgeändring – Stryker val av revisorsuppleant

16 Mötets avslutande

Välkomna!

/Arholma Intresseförening


X