Arholma

directions_bus directions_boat
store
event
wb_sunny

Arholma Byalag

Klicka på bilden för en karta i större skala

ABS Årsmöte 2021

ABS Årsmöte 2020

ABS Årsmöte 2019

ABS Årsmöte 2018

ABS Årsmöte 2017

Arholma Byalags Samfällighetsförening, bildades 1979 och allmänt kallad Byalaget, omfattar de fastigheter som har mantalssatt mark. Begreppet mantal har uråldriga anor och har betecknat skatteförmågan hos gårdarna. På Arholma fanns från början sex gårdar som var mantalssatta i förhållande till sin skatteförmåga. Under tidens gång har många delningar, avstyckningar och även sammanslagningar skett, varvid mantalen förändrats.

Ända till 1979 hölls tjugondagsråd, där bymannen tog upp arrenden från dem som nyttjat samfälld mark. Sedan auktionerades delar av allmänningarna ut: marken till bete, fladar och träsk till fiske och skytte eller vasstäkt. När man avsatt pengar för kommande utgifter, fördelades överskottet efter vars och ens andel. Läs mer om detta i Berit Eldviks bok ARHOLMA, kap.2!

Numera anges mantalen i procent, där Skärgårdsstiftelsen har den ojämförligt största andelen, 33,3% och de minsta andelarna utgör mindre än 1%. Utöver fastigheterna finns stora områden med samfälld mark och vägar (se kartan), som förvaltas av Byalaget. Dansbaneområdet med dess anläggning är ett exempel där även byggnader ingår, liksom kyrkbacken med kvarnen, som upprustades 1992. (Kyrkobyggnaden tillhör försam-lingen). Och backen där midsommarstången reses, inte att förglömma.

År 1988 lät Byalaget avstycka en sjötomt på Talludden, där försäljningssumman gick till Arholma Ekonomiska Förening och gjorde att affären åter kunde öppnas.

Samtidigt förvärvades baracken vid Kasholmssundet från försvaret och har efter omfattande reparation blivit Båkbergsgården som drivs tillsammans med Intresseföreningen.

I övrigt sker en viss arrendeverksamhet av mark för bryggor och sjöbodar.

Byalaget förfogar över ett fåtal båtplatser vilka hyrs ut. Det är f.n. kö till dessa platser. Många hör av sig till byalaget med önskemål om att få plats för att uppföra brygga. Som framgår av ovanstående karta är den samfällda marken, till ytan (gulfärgad), starkt begränsad. För att Byalaget skall hantera en förfrågan krävs en gemensam ansökan från flera.

För ytterligare information om nödvändiga tillstånd (Bygglov, Strandskyddsdispens, Vattendom) hänvisas till Länsstyrelsens och Kommunens hemsidor. Att erhålla strandskyddsdispens är svårt och utanför Byalagets kontroll.

Byalaget är således en ekonomisk förening, där medlemmarna väljer att låta ev. överskott gå till öns bästa. Tiden med utdelning efter andel är förbi…

Vill du kommunicera med Byalaget använd gärna vår brevlåda arholmabyalag@gmail.com

Styrelse
Thorvald Hvistendahl        Ordförande
Thomas Lindgren               v. Ordförande
Maria Eklind                       Kassör                                                                                                                                      Thomas Andersson            v. kassör
Anneli Linné                        Sekreterare
Annicka Magnusson            v. sekreterare

Suppleanter
Jonny Nord
Annicka Magnusson
Anders Berlin
Torbjörn Jansson
Stefan Jansson