Arholma

directions_bus directions_boat
store
event
wb_sunny

Arholma Vägförening

Arholmavägarnas Samfällighetsförening (AHVS) registrerades 1989-04-28 hos länsstyrelsen i Stockholms län. AHVS Är den största föreningen på Arholma med knappt 250 medlemmar. Föreningen förvaltar en anläggningssamfällighet bestående av vägar, hamnområden, 2 områden för parkeringsplatser samt passbåtsbryggan. Styrelsen består av 5 ledamöter och 2 suppleanter. Mandattiden för en styrelseledamot är 2 år och för ordförande och suppleant 1 år..

Arholmas vägar är till ca 50% allmänna samt övriga 50% enskilda. De enskilda vägarna underhålls och vinterhålls av underentreprenörer till AHVS. De allmänna vägarna ansvarar Trafikverket för, genom dess underentreprenör Svevia.

Alla fastigheter på Arholma, vilka betalt årsavgift enligt beslut på senaste årsstämma, är delägare/medlem i AHVS enligt en anläggningsförrättning som genomfördes 1989, med efterföljande kompletteringar. Fastighet har vid anläggningsförrättningen tilldelats ett andelstal beroende på antal hus på fastigheten med en yta om minst 25 m2 och med kokmöjlighet samt ett tillägg beroende på fastighetens markareal.

Fastigheter belägna på öarna utanför Arholma har ett andelstal av 30% jämfört med motsvarande fastighet på Arholma. Om fastigheten bebyggs med ytterligare byggnader kan också fastighetens andelstal förändras. Tillkommande byggnader eller rivning av tidigare existerande byggnader skall snarast rapporteras till föreningens ordförande för eventuell korrigering av fastighetens andelstal. Kostnaden för en hel andel har sedan 1996 varit 650 Kr per år. Fr.o.m. 2006 kostar hel andel 700 Kr.

Parkeringsavgifter

Parkeringen Simpnäs 2000 kr
Parkeringen Östersjö 1000 kr
3-dagars P-biljett 100 kr

AHVS Adress:
Arholmavägarnas Samfällighetsförening
764 54 Arholma
Plusgironummer: 461 84 19-8

Styrelse

Ordf. Mikael Ekberg
mekberg1966@gmail.com
070 633 36 57

Sekr. Andreas Anulf
andreas.anulf@gmail.com
070 206 20 17

Kassör Folke Anulf
folke.anulf@telia.com
076 779 09 00

Ledamot Jonny Nord
jonnynord@msn.com
070 377 78 06

Ledamot Tomas Hagberg
tomas.hagberg@ownit.nu
070  558 80 75

Suppleant Bo Ekstedt
bo.ekstedt1942@gmail.com
070 767 73 86

Suppleant Anna Rydberg Björklind
anna.bjorklind@outlook.com
073 616 10 18

Dokument